Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

How to Permanently Disable Windows Update?

  1. Launch Regedit 
  2. Navigate to Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost 
  3. Open the netsvcs key. 
  4. Remove wuauserv and UsoSvc 
  5. Restart the workstation.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐƯỢC XEM NHIỀU